21CafeGame-logo درحال بارگذاری

لوک اوت (look out)

نوع: نقش مثبت توضیحات: هر شب توسط راوی بازی بیدار می شود. فردی را ملاقات می کند. چنا...

خرداد 27، 99

نقش های مافیا

شهردار (mayor)

نوع: نقش مثبت توضیحات: عملکرد شهردار در طول بازی در فاز روز اعمال می گردد، بدین صورت...

خرداد 27، 99

نقش های مافیا

کانسورت (consort)

نوع: نقش مافیایی توضیحات: از اعضای تیم مافیایی می باشد و با تیم مافیایی بیدار می شود...

خرداد 27، 99

نقش های مافیا

قاتل حرفه ای

نوع: نقش مافیایی توضیحات: از اعضای تیم مافیایی می باشد و با تیم مافیایی بیدار می شود...

خرداد 27، 99

نقش های مافیا

جنیتور (janitor)

نوع: نقش مافیایی توضیحات: از اعضای تیم مافیایی می باشد و با تیم مافیایی بیدار می شود...

خرداد 27، 99

نقش های مافیا

نقش معشوقه

نوع: نقش مافیایی توضیحات: از اعضای تیم مافیایی می باشد و با تیم مافیایی بیدار می شود...

خرداد 27، 99

نقش های مافیا