21CafeGame-logo درحال بارگذاری

بادیگارد (bodyguard)

نوع: نقش مثبت توضیحات: هر شب توسط راوی بازی بیدار می شود، فردی را ملاقات می کند، چنا...

خرداد 27، 99

نقش های مافیا

هیرو (hero)

نوع: نقش مثبت توضیحات: در شب های زوج توسط راوی بیدار می شود و فردی را ملاقات می کند،...

خرداد 27، 99

نقش های مافیا

کارآگاه (detective)

نوع: نقش مثبت توضیحات: هر شب توسط راوی بیدار می شود، فردی را ملاقات می کند، اگر آن ف...

خرداد 27، 99

نقش های مافیا

کالبدشکاف

نوع: نقش مثبت توضیحات: هر شب توسط راوی بیدار می شود، کالبدشکاف می تواند در طول بازی...

خرداد 27، 99

نقش های مافیا

کشیش (priest)

نوع: نقش مثبت توضیحات: هر شب توسط راوی بیدار می شود، فردی را ملاقات می کند، چنانچه آ...

خرداد 27، 99

نقش های مافیا

ترکر (Tracker)

هر شب توسط راوی بیدار می شود، فردی را ملاقات می کند، چنانچه آن فرد در فاز شب شخص دیگر...

خرداد 27، 99

نقش های مافیا