21CafeGame-logo درحال بارگذاری

معرفی بردگیم های کافه 21

mysterium

تعداد بازیکنان:  2 الی 7 نفر

زمان تقریبی بازی: 45 دقیقه

س...

خرداد 19، 1399

معرفی بردگیم های کافه 21

photosynthesis

تعداد بازیکنان:  2 الی 4 نفر

زمان تقریبی بازی: 30 الی 60 نفر

...

خرداد 20، 1399

معرفی بردگیم های کافه 21

dojo kun

تعداد بازیکنان: 1 الی 4 نفر

سن پیشنهادی بازیکنان: +14

زمان تقر...

خرداد 22، 1399

معرفی بردگیم های کافه 21

Russian rail road

تعداد بازیکنان: 2 الی 4 نفر

سن پیشنهادی بازیکنان: +12

زمان تقر...

خرداد 22، 1399

معرفی بردگیم های کافه 21

Azul (آزول)

تعداد بازیکنان: 2 الی 4 نفر

زمان تقریبی بازی: 30 الی 45 دقیقه

...

خرداد 28، 1399

معرفی بردگیم های کافه 21

Ticket to ride

تعداد بازیکنان: 2 الی 5 نفر

زمان تقریبی بازی: 30 الی 60 دقیقه

...

خرداد 28، 1399

معرفی بردگیم های کافه 21